За нас

"НИКГЕО" ЕООД е широко специализирана фирма, която предлага геодезически и кадастрални услуги от правоспособни геодезисти в областта на кадастъра и регулациите, инвестиционното проектиране - част геодезия, геоинформационни системи, картография. Многогодишният ни опит, стотиците изработени проекти и добрите ни професионални отношения с институциите ни помагат да разрешим всеки ваш проблем бързо, точно, прозрачно и според законовите норми. Фирмата извършва услуги в област Добрич, както и цялата страна.

Услуги

Предлагаме следните услуги:

 • Изработване на проекти за изменение на кадастрални карти

  При установяване на невярно отразени граници, промяна на границите на имота в кадастралната карта по регулационни планове или ПУП и др. случаи на несъответствия, грешки и нови обекти в кадастралната карта се изработва проект за промяна на кадaстрална карта.

  Необходими документи за извършване на услугата: копие от документ за собственост или друго вещно право и по възможност актуална скица. За новопостроени сгради е нужно да се представи и копие от акт 14 или 15. При отразяване на УПИ от стар план, неотразено в кадастрална карта е необходима скица от общината с координати на чупките на границата.

  Цена на услугата:започва от 250лв.

 • Изработване на схеми на самостоятелни обекти в сгради

  Самостоятелен обект в сграда е етаж или част от етаж в сграда, който има самостоятелно функционално предназначение и собствеността върху него се удостоверява с документ за собственост или друго вещно право. За да могат да се извършват сделки със самостоятелен обект в сграда, е необходима т. нар. схема на самостоятелен обект в сграда.

  Необходими документи за извършване на услугата: копие от документ за собственост или друго вещно право, по възможност одобрено разпределение /план/ на сградата, ако не са налични - ще дойдем на място да заснемем самостоятелните обекти, като това се заплаща допълнително според сложността на обекта.

  Цена на услугата:100лв. на самостоятелен обект

 • Трасиране на имотни граници

  При съмнения във верността на имотна граница, нужда от изграждане на ограда, преди или след покупка на недвижим имот, при промени в кадастрални карти, планове и регулации се налага трасиране на имотните граници. След извършено трасиране получавате протокол, в който е описано какво се трасира, документите и данните, въз основа на които се трасира, схема на трасирания имот. Tози протокол ви служи за доказателство пред съд, a също и за строителна линия на ограда. С подписа си правоспособното лице гарантира местоположението на границата.

  Необходими документи за извършване на услугата: копие от документ за собственост или друго вещно право и по възможност актуална скица.

  Цена на услугата: Трасиране на границите на имот в урбанизирана територия - минимална цена 200лв. (при ниска сложност - до 10 точки, разчистен терен, наличие на данни и отралеченост от офиса ни). За имоти, които попадат в територия, за която няма приета кадастрална карта се налага да заявим извадка от действащият план, което добавя към цената 20лв и забавя извършването на услугата със 7 дена, освен ако не се снабдите с такава извадка предварително.

  Трасиране на границите на земеделски имоти - 180лв.

 • Делбa, разделяне и обединяване на поземлени имоти

  Проект за делба, разделяне или обединяване на поземлен имот е необходим при разделяне на имот - собствен или наследствен на части (дялове) или обединяване на съседни имоти в един.

  Необходими документи за извършване на услугата: копие от документ за собственост или друго вещно право и по възможност актуална скица.

  Цена на услугата: 100лв. на дял (в цената не са включени държавните такси, които са до 50лв. на дял)

 • Трасиране на нови сгради и проводи - даване на строителна линия и проектно ниво

  Преди започване на строеж на сграда или прокарване на проводи е необходимо да се даде строителна линия на обекта и проектно ниво (кота нула). Правоспособното лице издава протокол, в който се описват възложител, документите, по които се трасира, координатите и котите на опорната мрежа, от която се трасира и подробните точки, както и скица на сградата или трасето на провода.

  Необходими документи за извършване на услугата: копие от документ за собственост, разрешително за строеж и част Геодезия на обекта (при липса на такава - част Архитектура за сгради, ситуация за проводи). Ако ние сме изработили част "Геодезия" на обекта - тогава са ни необходими само разрешително за строеж и документ за собственост.

  Цена на услугата: Даване на строителна линия: 240лв. (до 6т. над 6т. по договаряне); Даване на проектно ниво (кота нула): 80лв.

 • Геодезическо заснемане, класическо или с GPS на терен за проектиране и др.

  Геодезическо заснемане на терен с всички подробности на терена, съществуващи инфраструктура, сгради, съоръжения и създаване на цифров модел на терена.

  Цена на услугата: При ниска сложност - до 2дка - 200лв; от 2 до 5дка до 350лв.; над 5дка - по договаряне

 • Изработване на подробни устройствени планове - ПУП, застроителни планове и парцеларни планове

  За да се променят границите или предназначението на урегулиран поземлен имот (УПИ) се налага да се изработи "Проект за изменение на подробен устройствен план(ПУП)". В урбанизирани територии, за които има влязла в сила кадастрална карта, проектът за промяна на ПУП, когато се засягат имотни граници, трябва да се съгласува със съответната служба по геодезия, картография и кадастър. За съгласуването трябва да се представи и проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри в съответствие с предвижданите промени по ПУП.

  Необходими документи за извършване на услугата: копие от документ за собственост или друго вещно право, по възможност актуална скица и заповед за допускане на изменение на ПУП. (получава се от общината след представяне на задание и скица-предложение за изменение на ПУП, което можем също да изготвим)

  Цена на услугата: 150лв/имот

 • Проектиране част Геодезия - вертикално планиране, трасировъчен план, картограма на земните маси

  Към всеки инвестиционен проект се налага изработване на част Геодезия, която включва вертикално планиране, трасировъчен план на сградата или съоръжението и картограма на земните маси

  Цена на услугата: Базова цена за обекти 5-та и 6-та категория с ниска сложност в имот до 2дка - Вертикално планиране: 300лв, Трасировъчен план: 200лв. При обекти от по-голяма категория и/или площ - изпратете запитване, обадете ни се или заповядайте в офиса ни

 • Съставяне на ГИС бази данни и пространствен анализ, картографски услуги

  Изработваме всякакъв вид карти, картографски материали, съставяме ГИС бази данни

  Цена на услугата: 15лв/час или по договаряне в зависимост от желаната услуга

Цените на услугите са ориентировъчни. Тъй като в нашата дейност всеки случай е специфичен (местоположение, наличие на изходни данни, обем на работа, сложност и др.)конкретната цена може да се различава от посочените по-горе, затова се свържете с нас или посетете нашия офис (по възможност с необходимите документи), за да можем, според вашия конкретен случай, да ви дадем точна цена на услугата. Консултациите са безплатни!

Контакти

OФИС:

 • Работно време:
  понеделник - петък от 9:00 до 17:30

 • Адрес:

  гр. Добрич
  бул. "Добруджа" № 28
  ет. 4, офиси 404 и 404а
  /над Служба по геодезия, картография и кадастър - Добрич/

  GPS координати: N 43°34'22.637" E 27°49'43.226"

 • Телефони:

  058 60 10 54 - офис

  0888 38 40 71 - инж. Венцислав Николов

 • E-mail:

  office@nikgeo.eu

КАРТА: