За нас

"НИКГЕО" ЕООД е широко специализирана фирма, която предлага геодезически и кадастрални услуги от правоспособни геодезисти в областта на кадастъра и регулациите, инвестиционното проектиране - част геодезия, геоинформационни системи, картография и оценки на недвижими имоти. Многогодишният ни опит, стотиците изработени проекти и добрите ни професионални отношения с институциите ни помагат да разрешим всеки ваш проблем бързо, точно, прозрачно и според законовите норми. Фирмата извършва услуги в област Добрич, както и цялата страна.

Услуги

Предлагаме следните услуги:

 • Изработване на проекти за изменение на кадастрални карти

  При установяване на невярно отразени граници, промяна на границите на имота в кадастралната карта по регулационни планове или ПУП и др. случаи на несъответствия, грешки и нови обекти в кадастралната карта се изработва проект за промяна на кадaстрална карта.

  Необходими документи за извършване на услугата: копие от документ за собственост или друго вещно право и по възможност актуална скица.

 • Изработване на схеми на самостоятелни обекти в сгради

  Самостоятелен обект в сграда е етаж или част от етаж в сграда, който има самостоятелно функционално предназначение и собствеността върху него се удостоверява с документ за собственост или друго вещно право. За да могат да се извършват сделки със самостоятелен обект в сграда, е необходима т. нар. схема на самостоятелен обект в сграда.

  Необходими документи за извършване на услугата: копие от документ за собственост или друго вещно право, по възможност одобрено разпределение /план/ на сградата, ако не са налични - ще дойдем на място да заснемем самостоятелните обекти, като това се заплаща допълнително според сложността на обекта.

 • Трасиране на имотни граници

  При съмнения във верността на имотна граница, нужда от изграждане на ограда, преди или след покупка на недвижим имот, при промени в кадастрални карти, планове и регулации се налага трасиране на имотните граници. След извършено трасиране получавате протокол, в който е описано какво се трасира, документите и данните, въз основа на които се трасира, схема на трасирания имот. Tози протокол ви служи за доказателство пред съд, a също и за строителна линия на ограда. С подписа си правоспособното лице гарантира местоположението на границата.

  Необходими документи за извършване на услугата: копие от документ за собственост или друго вещно право и по възможност актуална скица.

 • Делбa, разделяне и обединяване на поземлени имоти

  Проект за делба, разделяне или обединяване на поземлен имот е необходим при разделяне на имот - собствен или наследствен на части (дялове) или обединяване на съседни имоти в един.

  Необходими документи за извършване на услугата: копие от документ за собственост или друго вещно право и по възможност актуална скица.

  Цена на услугата: 50лв. на дял (в цената не са включени държавните такси)

 • Трасиране на нови сгради и проводи - даване на строителна линия и проектно ниво

  Преди започване на строеж на сграда или прокарване на проводи е необходимо да се даде строителна линия на обекта и проектно ниво (кота нула). Правоспособното лице издава протокол, в който се описват възложител, документите, по които се трасира, координатите и котите на опорната мрежа, от която се трасира и подробните точки, както и скица на сградата или трасето на провода.

  Необходими документи за извършване на услугата: копие от документ за собственост, разрешително за строеж и част Геодезия на обекта (при липса на такава - част Архитектура за сгради, ситуация за проводи). Ако ние сме изработили част "Геодезия" на обекта - тогава са ни необходими само разрешително за строеж и документ за собственост.

 • Геодезическо заснемане, класическо или с GPS на терен за проектиране и др.

 • Заснемане на изградени сгради и проводи за попълване на Кадастрална карта/план и издаване на удостоверение по чл. 54а от ЗКИР

 • Изработване на подробни устройствени планове - ПУП, застроителни планове и парцеларни планове

 • Проектиране част Геодезия - вертикално планиране, трасировъчен план, картограма на земните маси

 • Съставяне на ГИС бази данни и пространствен анализ, картографски услуги

 • Оценки на недвижими имоти

Тъй като при някои от услугите всеки случай е специфичен (местоположение, наличие на изходни данни, обем на работа, сложност) - не можем да дадем конкретна цена, затова се свържете с нас предварително, за да можем да ви дадем ориентировъчна цена или посетете нашия офис (по възможност с необходимите документи), за да можем, според вашия конкретен случай, да ви кажем точна цена. Консултациите са безплатни!

Проекти

По-големи проекти изпълнени от фирмата:

Контакти

OФИС:

 • Работно време:
  понеделник - петък от 9:00 до 17:30

 • Адрес:

  гр. Добрич
  бул. "Добруджа" № 28
  ет. 4, офиси 404 и 404а
  /над Служба по геодезия, картография и кадастър - Добрич/

  GPS координати: N 43°34'22.637" E 27°49'43.226"

 • Телефони:

  058 60 10 54

  0888 76 14 29 - инж. Галин Николов

  0888 38 40 71 - инж. Венцислав Николов

 • E-mail:

  galin_kad@abv.bg
  office@nikgeo.eu

КАРТА: